Pravidlá ochrany osobných údajov

KALDOSTAV, s. r. o. 
Informácie poskytované dotknutým osobám, 
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby


Okruhy dotknutých osôb:  zákazníci prevádzkovateľa, zmluvní partneri prevádzkovateľa, osoby navštevujúce priestory prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ KALDOSTAV, s.r.o. vykonáva spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v týchto spracovateľských činnostiach:

Zobraziť
Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.

Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola menovaná.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

Účely spracúvania osobných údajov v jednotlivých spracovateľských činnostiach, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, podmienky zverejňovania a registratúrne, prípadne retenčné lehoty spracúvaných osobných údajov sú popísané v prílohe tejto informácie.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný spracúvať na základe osobitných zákonov.

Zdrojom údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi alebo zamestnávateľ dotknutej osoby, ktorý poskytol jej osobné údaje prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre realizáciu zmluvy; bez poskytnutia týchto údajov nemôže príslušná zmluva vzniknúť.

Dotknutá osoba je oprávnená:

Zobraziť

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné v popisovaných spracovateľských činnostiach uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je ich právnym základom.

Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné v popisovaných súboroch spracovateľských činností uplatniť, pretože popisované činnosti spracúvania neobsahujú automatizované rozhodovanie.


Príloha informácie poskytovanej dotknutým osobám, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Okruh dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa

Evidencia zmluvných partnerov

Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa
Evidencia zmluvných partnerov - samostatne zárobkovo činných osôb, (okrem zákazníkov) a fyzických osôb konajúcich v mene zmluvných partnerov (právnické osoby), evidencia zákazníkov (fyzických osôb) ako zmluvných partnerov

Právny základ spracúvania osobných údajov 
Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Zmluvy s právnickými osobami: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Zmluvy s fyzickými osobami

Okruh dotknutých osôb
Zmluvní partneri prevádzkovateľa (okrem zákazníkov), samostatne zárobkovo činné osoby a osoby konajúce v mene zmluvných partnerov, Fyzické osoby ako zmluvní partneri

Zoznam osobných údajov
Meno, priezvisko, obchodné údaje, názov a sídlo (zmluvný partner alebo zákazník ako samostatne zárobkovo činná osoba)

Meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo, podpis (zákazník ako fyzická osoba)

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa

Činnosti spracúvania
Vedenie finančného účtovníctva
Okruh sprostredkovateľov

zmluvný dodávateľ služieb

Poskytovanie osobných údajov

Okruh príjemcov

Stavebný úrad

Orgány činné v trestnom konaní

Súdy, exekútori

Právny základ
Stavebný zákon

Trestný zákonník

Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov

Kategória
informácie o obchodných prípadoch

kontaktné údaje fyzických osôb

Lehota / Právny základ
10 rokov / zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty

4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby - podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)

Žiadosti dotknutých osôb

Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa
Evidencia žiadostí a podnetov dotknutých osôb - žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účel marketingu a námietky voči profilovaniu alebo automatizovanému rozhodovaniu.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, recitál (47) preambuly Nariadenia GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Okruh dotknutých osôb
Osoby, ktoré podávajú žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účel marketingu a námietky voči profilovaniu alebo automatizovanému rozhodovaniu.

Zoznam osobných údajov
Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska alebo doručovacia adresa.

Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa

Činnosti spracúvania
nie sú

Okruh sprostredkovateľov
nie sú

Poskytovanie osobných údajov

Okruh príjemcov
Súdy

Právny základ
Občiansky zákonník,
Civilný sporový poriadok

Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov

Kategória
všetky spracúvané údaje

Lehota / Právny základ
3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby - spotrebitelia)

Cookie

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Používanie súborov cookie

Súbory cookie neobsahujú žiadne informácie, ktoré vás osobne identifikujú, ale osobné údaje, ktoré ukladáme o vás môžu byť prepojené s informáciami uloženými v / získanými zo súborov cookie.

Stránka Kaldostav.sk preberá používanie súborov cookie od poskytovateľa hostingu, tým preberá aj pravidlá spracovania súborov cookie. 

Odmietnutie používania súborov cookie 

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

V niektorých prehliadačoch môžete nastaviť pravidlá pre správu súborov cookie jednotlivých stránok. Môžete zakázať ukladanie súborov cookie zo všetkých webových stránok okrem tých, ktorým dôverujete.

V ponuke Pomocník na paneli ponúk väčšiny prehliadačov nájdete návod, ako zabrániť prehliadaču v prijímaní nových súborov cookie, ako vás má prehliadač upozorniť, keď dostanete nový súbor cookie a ako úplne zakázať alebo vymazať súbory cookie.

Pravidlá ochrany osobných údajov - Kontakt - Zásady ochrany osobných údajov - hosting